Powiat staszowski leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, a geograficznie na wyżynie kielecko-sandomierskiej.  Powiat sąsiaduje z powiatami: kieleckim, sandomierskim, buskim, opatowskim i zamieszkuje go 79 000 mieszkańców. W jego skład wchodzi 8 jednostek samorządowych: 3 miasta i gminy oraz 5 gmin. Główne skupiska miejskie to Staszów (ok. 17 tys. mieszkańców), Połaniec (ok. 8 tys. mieszkańców) i Osiek (ok. 2 tys. mieszkańców). Są to miasta o zabudowie zwartej z budynkami licznymi do 5 kondygnacji.

 

Ukształtowanie terenu powiatu jest dość zróżnicowane. Północna część jest wyżynna ze stromymi, gęsto usytuowanymi wzniesieniami. Wzgórza porastają lasy jodłowo-bukowe. Część środkowa jest łagodnie pagórkowata, a południowa niskofalista i płasko równinna. Pogórze Szydłowskie charakteryzuje się wysoczyznami o łagodnie wydłużonych wzgórzach z wysokościami w przedziałach 180 190 i 220 300 m npm. Obszar ten przecinają głębokie doliny Łagowicy i Czarnej Staszowskiej. Charakterystycznymi formami rzeźby dorzecza Czarnej Staszowskiej są: garby i pagóry, wysoczyzny lessowe, wąwozy i parowy, równiny denudacyjne, zbocza dolinowe. Powiat ma charakter rolniczy, przemysł rozwija się głównie na bazie przetwórstwa rolno-spożywczego. średnie warunki do produkcji rolnej (uprawy zbóż i roślin pastewnych) występują w rejonie Szydłowa z przewagą gleb piaskowych i rędzin trzeciorzędowych, a na terenie pozostałych gmin (Rytwiany, Staszów, Połaniec, Oleśnica) występują gleby kompleksów: zbożowo pastewnego mocnego i słabego. Gleby te użytkuje się jako grunty orne.
     
Przez teren powiatu staszowskiego przebiega łącznie 612 km dróg:
Krajowe: Kraków - Sandomierz nr 79 (33 km);
Wojewódzkie; Raków - Szydłów nr 756 (3,5 km); Opatów - Staszów nr 757 (31 km); Kielce - Staszów nr 764 (25,5 km); Szydłów - Osiek nr 765 (34 km);
Powiatowe: 129 odcinków dróg o łącznej długości 485 km, w tym o nawierzchni utwardzonej 420 km.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

ul.Parkowa 4, 28-200 Staszów

Telefon kontaktowy

15 864 24 72

Elektroniczna skrzynka podawcza

/kppspstaszow/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 29

Odwiedzin od 05.02.2019 31675

Kubik-Rubik Joomla! Extensions